ចន្ទី

ចន្ទី

1 Subscribers
2.4k Shares
45.7m Media views
659.6k Likes

Trending

ដាក់ថ្នាំការពារសត្វកណ្តោលបាបអត់​ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព​ ព្រះធម្មវិជ្ជា​ជួន​កក្កដា​ [Leam Dara] 1:05:16

ដាក់ថ្នាំការពារសត្វកណ្តោលបាបអត់​ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព​ ព្រះធម្មវិជ្ជា​

Channel Yotube -Leam Dara Created for Sharing khonledge of Buddhism to all of People . Channel Yotube-Leam Dara បានបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ប្រជាជនទាំងអស់។ កំណាព្យអំពីម៉ែ, បរិយាយដោយភិក្ខុមុនិបាលោ ជួន កក្កដា, Komnap of mother, Choun Kakada My:Facebook: / https://www.facebook.com/profile.php?id=100007666305592

Hollywood movies 2019 HD 1:11:57

Hollywood movies 2019 HD

Hollywood movies 2019 HD

Videos (2,362) Play all

សំ ប៊ុនធឿន-som bunthoeun-សិក្សាមធ្យមវិបស្សនាត្រូវលះបង់ខ្ពស់-khmer meditation #231/2017 1:01:06

សំ ប៊ុនធឿន-som bunthoeun-សិក្សាមធ្យមវិបស្សនាត្រូវលះបង់ខ្ពស់-khmer medi

សំ ប៊ុនធឿន-som bunthoeun-សិក្សាមធ្យមវិបស្សនាត្រូវលះបង់ខ្ពស់-khmer meditation #231/201

som bunthoeun/សំ ប៊ុនធឿន/សម្តែងអំពី ចាគានុស្សតិ(ត)/Khmer meditation #281 B/2017 28:53

som bunthoeun/សំ ប៊ុនធឿន/សម្តែងអំពី ចាគានុស្សតិ(ត)/Khmer meditation #2

som bunthoeun/សំ ប៊ុនធឿន/សម្តែងអំពី ចាគានុស្សតិ(ត)/Khmer meditation #281 B/2017 _____


ឧបនិស្ស័យនៃសទ្ធា - សំ ប៊ុនធឿន - Som Bunthoeun 31:00

ឧបនិស្ស័យនៃសទ្ធា - សំ ប៊ុនធឿន - Som Bunthoeun

ឧបនិស្ស័យនៃសទ្ធា - សំ ប៊ុនធឿន - Som Bunthoeun, លោកទេសន៍, លោកទេសនា,​ ព្រះធម្មវិបស្សនា

សំ ប៊ុនធឿន,som bunthoeun,ធម្មជាបច្ច័យតគ្នា, Khmer meditation #220 A/2017 31:34

សំ ប៊ុនធឿន,som bunthoeun,ធម្មជាបច្ច័យតគ្នា, Khmer meditation #220 A/20

សំ ប៊ុនធឿន,som bunthoeun,ធម្មជាបច្ច័យតគ្នា, Khmer meditation #220 A/2017 ============


Som Bunthoeun 2017 - សំ ប៊ុន ធឿន - វិធីចម្រើនអនាបាណានុសតិ Som Bunthoeun Khmer Dhamma Talk 1:00:45

Som Bunthoeun 2017 - សំ ប៊ុន ធឿន - វិធីចម្រើនអនាបាណានុសតិ Som Bunthoe

Som Bunthoeun 2017 - សំ ប៊ុន ធឿន - វិធីចម្រើនអនាបាណានុសតិ - Som Bunthoeun Khmer Dham

som bunthoeun/សំ ប៊ុនធឿន/សំដែងអំពី ឧបសមានុស្សតិ(ត)/Khmer meditation #290 B/2017 29:25

som bunthoeun/សំ ប៊ុនធឿន/សំដែងអំពី ឧបសមានុស្សតិ(ត)/Khmer meditation #2

som bunthoeun/សំ ប៊ុនធឿន/សំដែងអំពី ឧបសមានុស្សតិ(ត)/Khmer meditation #290 B/2017 _____


ធម៌ត្រូវបដិបត្ដិតាមលំដាប់ - សំ ប៊ុនធឿន - Som Bunthoeun 29:25

ធម៌ត្រូវបដិបត្ដិតាមលំដាប់ - សំ ប៊ុនធឿន - Som Bunthoeun

ធម៌ត្រូវបដិបត្ដិតាមលំដាប់ - សំ ប៊ុនធឿន - Som Bunthoeun, លោកទេសន៍, លោកទេសនា,​ ព្រះធម្ម

អំពីសីល៤យ៉ាង​ - សំ ប៊ុនធឿន - Som Bunthoeun 1:00:41

អំពីសីល៤យ៉ាង​ - សំ ប៊ុនធឿន - Som Bunthoeun

អំពីសីល៤យ៉ាង​ - សំ ប៊ុនធឿន - Som Bunthoeun, លោកទេសន៍, លោកទេសនា,​ ព្រះធម្មវិបស្សនា កេត


អានាបាណស្សតិ - ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ - How To Meditate | Som Bunthoeun 31:37

អានាបាណស្សតិ - ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ - How To Meditate | Som Bunthoeun

Related keywords: khmer, buddhist, center, som bunthoeun, khmer buddhist, how to, khm

វិបស្សនា កម្មដ្ឋាន Som Bunthoeun សំ​ ប៊ុនធឿន​ កេតុធម្មោ 1:01:02

វិបស្សនា កម្មដ្ឋាន Som Bunthoeun សំ​ ប៊ុនធឿន​ កេតុធម្មោ

វិបស្សនា កម្មដ្ឋាន Som Bunthoeun សំ​ ប៊ុនធឿន​ កេតុធម្មោ


សំ ប៊ុនធឿន-នីវរណ:ធម៌៥(ភាគបន្ត)-Som Bunthoeun-Khmer Meditation #161/2017 32:22

សំ ប៊ុនធឿន-នីវរណ:ធម៌៥(ភាគបន្ត)-Som Bunthoeun-Khmer Meditation #161/201

សំ ប៊ុនធឿន-នីវរណ:ធម៌៥(ភាគបន្ត)-Som Bunthoeun-Khmer Meditation #161/2017 : ព្រះធម្មវិប

Vipassana Meditation Khmer by som bunthoeun - Old monk khmer - Tesna Education Idol 55:49

Vipassana Meditation Khmer by som bunthoeun - Old monk khmer - Tesna E

Please click Subscribe, Like, Share my Channel. Thanks in advance Good Lucks. .......


arrow_drop_up
OKhmer GoDialy 096 68 78 734 godialy